MANNINEN, M., Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste

Koulukoti on vaikeasti käytösoireilevien nuorten viimesijainen sijoituspaikka. Vakava nuoruusiän käytösoireilu ennustaa päihteiden ongelmakäyttöä, rikollisuutta sekä mielenterveyden ongelmia aikuisiällä. Aikuisten rikollisten historiassa on usein koulukotisijoitus, mutta kaikista koulukotiin sijoitetuista ei rikollisia kuitenkaan tule. Mitkä tekijät erottelevat käytösoireilevien nuorten joukosta ne, joilla on kaikkein huonoin ennuste? Tässä psykologian alan väitöskirjatutkimuksessa koulukotiin sijoitettuja nuoria tutkittiin neuropsykologisella testipatterilla, lukuisilla oiremittareilla ja haastattelulla. Seurantavaiheessa viisi vuotta alkuperäisen testauksen jälkeen nuoren tilanne selvitettiin rekisteritiedon avulla. Tutkimus keskittyy nuorelle tarjottavan hoidon kannalta keskeisiin kysymyksiin: millaisia psykiatrisia oireita nuorilla esiintyy? Tunnistavatko koulukotien työntekijät nuorten oireita? Tuoko neuropsykologinen tutkimus lisäarvoa? Mitkä tekijät ennustavat nuoren myöhempää rikollisuutta tai sairastumista vakavaan psykiatriseen sairauteen? Tämä väitöskirja tarjoaa ajankohtaista, hyödyllistä ja kliinisen työn kannalta arvokasta tutkimustietoa kaikille käytöshäiriöstä kärsivien nuorten kanssa työskenteleville.