PRO Finlandia, 3 : Näkökulma: Ruotsi, Tanska, Norja ja Islanti = Synvinkel: Sverige, Danmark, Norge och Island

Suomi kulki omaa tietään tultuaan vuonna 1809 liitetyksi autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjän keisarikuntaan. Samaan aikaan syveni kuitenkin myös ymmärrys niistä tekijöistä, jotka yhdistivät Suomea Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin. Lait ja oikeusjärjestelmä, luterilainen usko, kulttuuri ja tiede sekä ruotsin kieli loivat luontevan pohjan yhteyksille.Kansallisarkiston teossarjan kolmannessa osassa tarkastellaan pohjoismaisten suhteiden vaikutusta Suomen itsenäistymiskehitykseen. Skandinavismi, uudistuva kulttuuriajattelu, pohjoismainen sosiaalidemokratia ja monipuolinen järjestötason yhteistyö muokkasivat yhteiskuntia ja vahvistivat niiden välisiä siteitä.Teos ja siihen liittyvä Kansallisarkiston näyttely ovat kolmas osa itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100-hanketta.Finland gick sin egen väg efter att 1809 ha anslutits som ett autonomt storfurstendöme till det ryska kejsardömet. Samtidigt fördjupades emellertid ocksĺ förstĺelsen för de faktorer som förenade Finland med Sverige och de övriga Nordiska länderna. Lagstiftningen och rättssystemet, den lutherska tron, kulturen och vetenskapen samt det svenska sprĺket skapade en naturlig grund för kontakterna. I den tredje delen av Riksarkivets bokserie behandlas de nordiska kontakternas inverkan pĺ Finlands utveckling till självständighet. Skandinavismen, nytänkandet pĺ kulturens omrĺde, den nordiska socialdemokratin och ett mĺngsidigt samarbete pĺ organisationsnivĺ bidrog till att omforma samhällena och förstärkte banden mellan dem.