HARRIS, S., Moraalinen maisema

Neurotieteilijä ja filosofi Sam Harris tuli tunnetuksi kärjekkäästä uskontokritiikistään. Tässä teoksessa hän tarttuu moraalin ja etiikan syntyyn. Lähivuosina tehdyt laajat kulttuurien ja uskontojen rajat ylittävät tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset vastaavat moraalisiin kysymyksiin likimain samalla tavalla taustastaan riippumatta. Päätelmänä on, että taipumus moraaliseen käyttäytymiseen on ihmisellä universaali, siis kulttuurista riippumaton. Harrisin mielestä on aika ottaa tämä asia huomioon ja lakata antamasta moraalin ja etiikan synnyn tai luomisen kunniaa uskonnoille ja poliittisille ideologioille.