NUORTEN hyvinvointi Suomessa 2000-2013

Raportissa tarkastellaan 14-20-vuotiaiden suomalaisnuorten hyvinvointia. Kyselyssä hyvinvointi jaetaan viiteen osa-alueeseen: elinolot, kouluolot, koettu terveys, terveystottumukset ja kokemukset opiskeluhuollosta. Raporttiin on koottu Kouluterveyskyselyn tulokset vuosilta 2000-2013. Vastaajina on ollut kahden vuoden välein lähes 200 000 peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilasta sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijaa. Nuorten hyvinvointi on muuttunut pääasiassa parempaan suuntaan. Joissain asioissa tyttöjen ja poikien väliset erot ovat kaventuneet, mutta toisissa ne ovat edelleen suuria. Erot lukiolaisten ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien välillä ovat merkittäviä useilla hyvinvoinnin osa-alueilla. Aineiston kattavuus mahdollisti myös AVI-alueiden ja maakuntien välisten erojen tarkastelun. Toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnissa todettiin suuria alueellisia eroja. Tulosten perusteella hyvinvoinnin eriarvoistumisen ehkäisemiseen pitää panostaa voimakkaasti jo peruskoulussa.